Vorige

Gas

Op deze pagina worden veel voorkomende termen vanuit de gasmarkt uitgelegd. Wanneer een onderwerp niet zo snel gevonden kan worden, kan gebruik worden gemaakt van de zoekfunctie rechtsboven aan de website. Deze pagina wordt in de loop van de tijd verder aangevuld met termen uit de gasmarkt.

Een verbinding tussen een gastransportnet en een onroerende zaak als bedoeld in Artikel 16, onderdelen a tot en met d, van de Wet waardering onroerende zaken.

Heeft de betekenis zoals omschreven in de toepasselijke Overeenkomst.

Het op grond van de Overeenkomst te leveren Aardgas.

De samenstelling van aardgas is afhankelijk van de plaats van het aardgasveld en de ontstaansgeschiedenis. In Nederland wordt aardgas van ‘Groningen’-kwaliteit gedistribueerd, waartoe gas uit andere velden door menging op deze kwaliteit wordt gebracht. Daarnaast wordt er hoogcalorisch gas geleverd aan speciale afnemers via een apart gasnet.

De Contractcapaciteit verminderd met de Basislastcapaciteit.

De faciliteiten (ongeacht of dit in eigendom of anderszins toebehoort aan Koper) downstream vanaf de Aansluiting, die Koper in staat stelt om aan zijn afnameverplichtingen uit hoofde van de toepasselijke Overeenkomst en daaruit voortvloeiende transacties te voldoen aggregator: Een aggregator is een tussenpersoon van de producent en de handelaar. Hij kan meerdere productielocaties onder zijn hoede nemen. De producent kan zelf aggregator zijn, maar de functie kan ook vervuld worden door een andere aggregator (die niet tevens producent is).

Een druk eenheid als bepaald in ISO 1000: 1992 (E).

De gedurende enig Contractjaar op de Aansluiting daadwerkelijk afgenomen hoeveelheid gas, uitgedrukt in m3(n), gedeeld door achtduizend zevenhonderdzestig (8.760) uur. De uitkomst van de berekening van de Basislastcapaciteit wordt afgerond op 2 decimalen achter de komma, in m3(n) per uur. Indien de uitkomst van deze berekening groter is dan of gelijk aan de Contractcapaciteit wordt de Contractcapaciteit gelijk gesteld aan de Basislastcapaciteit.

De hoeveelheid energie, aangeduid in kWh of MJ, die vrijkomt tijdens volledige verbranding van één (1) m3(n) Aardgas met zuurstof bij een absolute druk van 101.325 kPa (1,01325 bar) en bij een constante temperatuur van 298.15 K, waarbij de bij de verbranding gevormde waterdamp wordt gecondenseerd bij een temperatuur van 298.15 K.

Central European Time.

De door afnemer verschuldigde prijs voor het Aardgas, welke wordt uitgedrukt in €ct/men is exclusief BTW en/of andere directe of indirecte belastingen en/of heffingen van overheidswege.

Bij afnemer gemeten verbruik, zoals opgegeven door verantwoordelijk meetbedrijf, herleid door de Regionale Netbeheerder naar m3(n).

De in de toepasselijke Overeenkomst vastgelegde Maximum Capaciteit per uur.

De periode lopende vanaf het tijdstip van de Aanvangsdatum van de Overeenkomst tot 1 januari, 06.00 uur CET in het daaropvolgende kalenderjaar en vervolgens iedere periode, lopende van 1 januari, 06.00 uur CET tot 1 januari, 06.00 uur CET in het daaropvolgende kalenderjaar, waarin de Overeenkomst van kracht is, tenzij anders is overeengekomen.

Betekent de periode van 24 uur vanaf 06.00 uur tot 06.00 uur de volgende dag.

Het tariefsysteem van Gasunie Transport Services in het relevante Contractjaar.

Dienst uitvoering en Toezicht Energie.

Betekent één (1) maand Euro Interbank Offered Rate, vastgesteld door de Europese Centrale Bank, dagelijks gepubliceerd op het Bloomberg scherm “EBF” en in het Financiële Dagblad.

De International Organisation of Standardization.

Degene die krachtens de toepasselijke Overeenkomst Aardgas afneemt van Verkoper.

Hoofdnetbeheerder van het HTL/RTL gasleiding netwerk en tevens verantwoordelijk voor de aardgaskwaliteit. De naam van deze Landelijk Net Beheerder is Gasunie Transport Services (GTS).

Betekent de productie, transport en verwerkingsinstallaties en reservoirs (ongeacht of deze in eigendom, of anderszins, toebehoren aan Verkoper) upstream tot de Aansluiting, welke installaties leverancier in staat stellen te voldoen aan zijn leveringsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende transacties.

Betekent de periode gedurende welke leveringen plaatsvinden uit hoofde van de Overeenkomst, beginnende op de Aanvangsdatum om 06.00 uur CET en eindigend op de einddatum (indien van toepassing) om 06.00 uur.

De Aardgasvoorraden van leverancier uit huidige en toekomstige aankopen van Noordwest Europese bronnen, voor zover deze fysiek ter beschikking kunnen worden gesteld bij de Aansluiting.

Betekent de periode vanaf 06.00 uur CET op de eerste dag van enige kalendermaand tot 06.00 uur CET op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand.

Een hoeveelheid Aardgas welke bij een temperatuur van 273.15 K een absolute druk heeft van 101.325 kPa (1,01325 bar) en technisch vrij van waterdamp een volume inneemt van één (1) kubieke meter.

De aan afnemer op enig uur ter beschikking gestelde afname per uur in zijnde de Contractcapaciteit.

Een persoon of onderneming die in goed vertrouwen tracht zijn contractuele verplichtingen na te komen en daarbij tijdens de algemene bedrijfsvoering een mate van vaardigheid, zorgvuldigheid, inzicht en voorzorg uitoefent, zoals redelijkerwijs mag worden verwacht van een vaardig en ervaren persoon of ondernemer in dezelfde bedrijfstak en onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Enige tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke Overeenkomst die de verschuldigde Partij niet kan worden toegerekend overeenkomstig Artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, omdat deze tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

De algehele overeenstemming tussen Partijen zoals vastgelegd in de toepasselijke Overeenkomst met bijlagen en de Algemene Voorwaarden inzake de verkoop van Aardgas.

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde het transportdeel van N.V. Nederlandse Gasunie, die een gastransportnet beheert in de zin van de Nederlandse Gaswet 1998.

Beheerder van het landelijk Gastransportnet en/of de RNB.

Het actuele tarief voor de te leveren diensten van de Beheerder van het landelijk Gastransportnet en/of het tarief voor transport van de RNB, afhankelijk van welk tarief van toepassing is

De periode van een klokuur.

Iedere dag behalve zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen in Nederland.

De ICE ENDEX TTF-termijnmarkt is de beurs waar o.a. gas wordt verhandeld voor Nederland. Vrijwel iedere gasleverancier koopt in op deze termijnbeurs. De prijzen worden gepresenteerd per periode (maand,kwartaal of jaar) en weergegeven met BASE uitgedrukt in Euro per MWh. In de grafiek ICE ENDEX TTF-gasprijzen zoals die bij ons gepresenteerd wordt, worden deze gasmarktprijzenomgerekend naar basislast uitgedrukt in ct/m3. Dit zijn de tarieven die een leverancier ook aanbiedt naar zijn afnemers. Er wordt echter wel rekening gehouden met het verbruiksprofiel. Op deze markttarieven zet de leverancier nog een toeslag. Voor een grootverbruiker kan dit ongeveer 0,3 ct/m3 zijn.

De TTF-Day-Ahead markt LEBA  is de beurs waar o.a. gas wordt verhandeld voor Nederland. Vrijwel iedere gasleverancier koopt in op deze beurs. De prijzen worden gepresenteerd per dag en weergegeven met BASE uitgedrukt in Euro per MWh. In de grafiek zoals die bij ons gepresenteerd wordt, worden deze basislast gasmarktprijzen omgerekend van Euro/MWh naar ct/m3.  Op basis van een gemiddelde maandprijs kan er een contract worden afgesloten met een leverancier. Hierbij moet er wel een groot volume aanwezig zijn en sprake zijn van afstanduitlezing.Ook hier wordt rekening gehouden met het verbruiksprofiel. Op deze markttarieven zet de leverancier nog een toeslag. Voor een grootverbruiker kan dit ongeveer 0,3 ct/m3 zijn.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan