Elektriciteit

Vorige

Elektriciteit

Op deze pagina worden veel voorkomende termen vanuit de elektriciteitsmarkt uitgelegd. Wanneer een onderwerp niet zo snel gevonden kan worden, kan gebruik worden gemaakt van de zoekfunctie rechtsboven aan de website. Deze pagina wordt in de loop van de tijd verder aangevuld met termen uit de elektriciteitsmarkt.

Een aansluiting zoals omschreven in artikel 1, eerste lid, onder b, Elektriciteitswet.

De overeenkomst tussen een Afnemer en een Netbeheerder betreffende de Aansluiting van de Elektrische Installatie van Afnemer op het Net van de Netbeheerder en het transport van elektriciteit.

De aanvangsdatum zoals vastgelegd in de Leveringsovereenkomst.

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een Aansluiting die een Leveringsovereenkomst met Leverancier aangaat of wil aangaan.

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Elektriciteit.

De APX is de Spotmarkt waar elektriciteit wordt verhandeld voor Nederland. Vrijwel iedere leverancier van elektriciteit koopt in op deze beurs. De prijzen worden gepresenteerd per dag en weergegeven met BASEPEAK en OFF-PEAK uitgedrukt in Euro per MWh. In de grafiek APX prijzen zoals die bij ons gepresenteerd wordt, worden deze marktprijzen omgerekend naar piek en dal prijzen uitgedrukt in ct/kWh. Op basis van een gemiddelde APX-prijs per maand kan een afnemer ook een contract afsluiten met zijn energieleverancier, mits er sprake is van een groot volume en een afstanduitlezing. Op deze markttarieven zet de leverancier nog een toeslag. Voor een grootverbruiker kan dit ongeveer 0,3 ct/kWh zijn voor piek- en daltarief.De tarieven zijn inmiddels aangepast naar de nieuwe verbruikstijden 8-20.

De door Grootverbruiker verschuldigde prijs voor de Levering van de Elektriciteit, uitgedrukt in Eurocent/kWh, inclusief kosten voor programmaverantwoordelijkheid, restprofiel en Onbalans en exclusief BTW en/of andere directe of indirecte belastingen en exclusief kosten van de netbeheerder (aansluit-, transport- en meetkosten uit hoofde van de Aansluit- en Transportovereenkomst), tenzij anders aangegeven in de Leveringsovereenkomst.

Iedere opvolgende periode van 12 maanden binnen de Looptijd te rekenen vanaf de Aanvangsdatum.
Uniek identificatienummer van de Aansluiting conform de Europese Artikel Nummering.

De op grond van de Leveringsovereenkomst te leveren elektriciteit.

De wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit, inclusief wijzigingen daarvan.

Het samenstel van elektrisch materieel en leidingen van Afnemer, te rekenen na het overdrachtspunt van de Aansluiting.

Alle Uren van een dag waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen Peak Uren en OS Peak Uren.

Degene die conform de Meetcode onder andere bevoegd is de Meetinrichtingte plaatsen en de meetgegevens op te nemen.

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die krachtens volmacht de belangen van meerdere Afnemers vertegenwoordigt in de totstandkoming van een Mantelovereenkomst met Leverancier.

Groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.

(i) een Afnemer die beschikt over een Aansluiting op een Net met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3×80 Ampère. of (ii) een Afnemer die beschikt over een Aansluiting op een Net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3×80 Ampère die er conform artikel 95n Elektriciteitswet met instemming kan worden afgeweken van de artikelen 95b en 95m Elektriciteitswet.

De EAN-code(s) en de overige verbruiksgegevens waarop de Leveringsovereenkomst is gebaseerd, alsmede de gegevens die door Afnemer in het kader van de door Leverancier over te nemen Programmaverantwoordelijkheid aan Leverancier worden verstrekt.

Een Afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, Elektriciteitswet, niet zijnde een Grootverbruiker.
Het vermogen van Grootverbruiker om de financiële verplichtingen uit hoofde van de Leveringsovereenkomst na te komen.

Een hoeveelheid energie van 3.600 Joule, gedurende een Uur.

Local European Time.

Groepsmaatschappij die op grond van de Leveringsovereenkomst aan Grootverbruiker levert.

De beschikbaarstelling door Leverancier van de met Grootverbruiker overeengekomen hoeveelheid Elektriciteit op het Leveringspunt.

De overeenkomst tussen Leverancier en Grootverbruiker inzake de verkoop en levering van Elektriciteit aan Grootverbruiker inclusief de bijlagen, waaronder deze Algemene Voorwaarden.

De periode gedurende welke Leveringen plaatsvinden uit hoofde van de Leveringsovereenkomst.
Het punt op het Net waar door Leverancier Elektriciteit ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van Grootverbruiker en – voor zover het Leveringspunt niet samenvalt met de Aansluiting – vanaf waar de Netbeheerder de Elektriciteit naar de Aansluiting van Grootverbruiker zal transporteren.
De periode zoals bepaald in de Leveringsovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De overeenkomst tussen Leverancier en Gevolmachtigde inzake de koop, verkoop en levering van Elektriciteit aan Afnemers die door de Gevolmachtigde vertegenwoordigd worden.
De voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder b, Elektriciteitswet welke worden aangeduid als de Meetcode Elektriciteit, inclusief wijzigingen daarvan.
Een inrichting die alle componenten, soUware etc. omvat, die nodig zijn voor het registreren van de door Leverancier aan Grootverbruiker te leveren Elektriciteit en eventueel blindenergie, tot en met het punt waar de informatie wordt gegenereerd en die gebruikt wordt voor de eigenlijke verrekening.

Een net zoals omschreven in artikel 1, eerste lid, onder i, Elektriciteitswet.

Een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 van de Elektriciteitswet is aangewezen voor het beheer van één of meer Netten.
De voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder a, Elektriciteitswet welke worden aangeduid als de Netcode Elektriciteit, inclusief wijzigingen daarvan.

De Uren buiten de Peak Uren.

Het verschil tussen het energieprogramma voor de Aansluiting(en) van Afnemer en de gerealiseerde som van invoeding/afname op (alle) Aansluiting(en) van Afnemer, gedurende een bepaalde periode.

De (rechts)persoon als bedoeld in artikel 15, tweede lid, Elektriciteitswet.

Leverancier en Grootverbruiker zijn ieder een Partij. gezamenlijk worden zij aangeduid als Partijen.
De Uren van 07:00 LET tot 23:00 LET op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) met uitzondering van Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag, althans de Uren zoals vastgesteld door de daartoe bevoegde instantie. In bepaalde gebieden kunnen andere tijden gelden.

Een Grootverbruiker, niet zijnde een Telemetriegrootverbruiker.

De programmaverantwoordelijkheid zoals omschreven in artikel 1, eerste lid,onder o, Elektriciteitswet.

Een gerenommeerde instelling die de Kredietwaardigheid van een (Groot)verbruiker kan vaststellen.

De verbruiksgegevens zoals nader bepaald in de Leveringsovereenkomst waarop de Leveringsovereenkomst is gebaseerd.
De voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder c, Elektriciteitswet welke worden aangeduid als de Systeemcode Elektriciteit, inclusief wijzigingen daarvan.

De voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, Elektriciteitswet, inclusief wijzigingen daarvan.

Een Grootverbruiker die beschikt over een op afstand uitleesbare Meetinrichting of die daar op grond van de Meetcode over dient te beschikken.

De periode van een klokuur, aanvangende op het gehele uur.

Iedere dag, behalve zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen in Nederland.

De ICE ENDEX is de termijnmarkt waar elektriciteit wordt verhandeld voor Nederland. Vrijwel iedere leverancier van elektriciteit koopt in op deze termijnbeurs. De prijzen worden gepresenteerd per periode (maand,kwartaal of jaar) en weergegeven met PEAKLOAD en BASELOAD uitgedrukt in Euro per MWh. In de grafiek ICE ENDEX prijzen zoals die bij ons gepresenteerd wordt, worden deze marktprijzen omgerekend naar piek en dal prijzen uitgedrukt in ct/kWh. Dit zijn de tarieven die een leverancier ook aanbiedt naar zijn afnemers. Op deze markttarieven zet de leverancier nog een toeslag. Voor een grootverbruiker kan dit ongeveer 0,3 ct/kWh zijn voor piek- en daltarief. Hierbij wordt uitgegaan van 8-20 inkopen en 8-20 afrekenen. Bij 8-20 inkopen en 7-23 kan een kleine afslag worden bedongen, mits het verbruiksprofiel gunstig is.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan