Overmacht

Enige tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke Overeenkomst die de verschuldigde Partij niet kan worden toegerekend overeenkomstig Artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, omdat deze tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Overmacht wordt ook wel force majeur genoemd

Wilt u meer weten?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en laat u informeren over de mogelijke kostenbesparingen voor uw bedrijf!

Vraag adviesgesprek aan