Begrippenlijst elektriciteit en gas - De Energieconsultant

Begrippenlijst elektriciteit en gas

Begrippenlijst elektriciteit en gas

Zoek in begrippen

Begripsomschrijvingen elektriciteit

Een aansluiting zoals omschreven in artikel 1, eerste lid, onder b, Elektriciteitswet.
De overeenkomst tussen een Afnemer en een Netbeheerder betreffende de Aansluiting van de Elektrische Installatie van Afnemer op het Net van de Netbeheerder en het transport van elektriciteit.
De aanvangsdatum zoals vastgelegd in de Leveringsovereenkomst.
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon met een Aansluiting die een Leveringsovereenkomst met Leverancier aangaat of wil aangaan.
Algemene Voorwaarden voor de Levering van Elektriciteit.
De APX is de Spotmarkt waar elektriciteit wordt verhandeld voor Nederland. Vrijwel iedere leverancier van elektriciteit koopt in op deze beurs. De prijzen worden gepresenteerd per dag en weergegeven met BASEPEAK en OFF-PEAK uitgedrukt in Euro per MWh. In de grafiek APX prijzen zoals die bij ons gepresenteerd wordt, worden deze marktprijzen omgerekend naar piek en dal prijzen uitgedrukt in ct/kWh. Op basis van een gemiddelde APX-prijs per maand kan een afnemer ook een contract afsluiten met zijn energieleverancier, mits er sprake is van een groot volume en een afstanduitlezing. Op deze markttarieven zet de leverancier nog een toeslag. Voor een grootverbruiker kan dit ongeveer 0,3 ct/kWh zijn voor piek- en daltarief.De tarieven zijn inmiddels aangepast naar de nieuwe verbruikstijden 8-20.
De door Grootverbruiker verschuldigde prijs voor de Levering van de Elektriciteit, uitgedrukt in Eurocent/kWh, inclusief kosten voor programmaverantwoordelijkheid, restprofiel en Onbalans en exclusief BTW en/of andere directe of indirecte belastingen en exclusief kosten van de netbeheerder (aansluit-, transport- en meetkosten uit hoofde van de Aansluit- en Transportovereenkomst), tenzij anders aangegeven in de Leveringsovereenkomst.
Iedere opvolgende periode van 12 maanden binnen de Looptijd te rekenen vanaf de Aanvangsdatum.
Uniek identificatienummer van de Aansluiting conform de Europese Artikel Nummering.
De op grond van de Leveringsovereenkomst te leveren elektriciteit.
De wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit, inclusief wijzigingen daarvan.
Het samenstel van elektrisch materieel en leidingen van Afnemer, te rekenen na het overdrachtspunt van de Aansluiting.
Alle Uren van een dag waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen Peak Uren en OS Peak Uren.
Degene die conform de Meetcode onder andere bevoegd is de Meetinrichtingte plaatsen en de meetgegevens op te nemen.
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die krachtens volmacht de belangen van meerdere Afnemers vertegenwoordigt in de totstandkoming van een Mantelovereenkomst met Leverancier.
Groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.
(i) een Afnemer die beschikt over een Aansluiting op een Net met een totale maximale doorlaatwaarde van meer dan 3x80 Ampère. of (ii) een Afnemer die beschikt over een Aansluiting op een Net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3x80 Ampère die er conform artikel 95n Elektriciteitswet met instemming kan worden afgeweken van de artikelen 95b en 95m Elektriciteitswet.
De EAN-code(s) en de overige verbruiksgegevens waarop de Leveringsovereenkomst is gebaseerd, alsmede de gegevens die door Afnemer in het kader van de door Leverancier over te nemen Programmaverantwoordelijkheid aan Leverancier worden verstrekt.
Een Afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, Elektriciteitswet, niet zijnde een Grootverbruiker.
Het vermogen van Grootverbruiker om de financiële verplichtingen uit hoofde van de Leveringsovereenkomst na te komen.
Een hoeveelheid energie van 3.600 Joule, gedurende een Uur.
Local European Time.
Groepsmaatschappij die op grond van de Leveringsovereenkomst aan Grootverbruiker levert.
De beschikbaarstelling door Leverancier van de met Grootverbruiker overeengekomen hoeveelheid Elektriciteit op het Leveringspunt.
De overeenkomst tussen Leverancier en Grootverbruiker inzake de verkoop en levering van Elektriciteit aan Grootverbruiker inclusief de bijlagen, waaronder deze Algemene Voorwaarden.
De periode gedurende welke Leveringen plaatsvinden uit hoofde van de Leveringsovereenkomst.
Het punt op het Net waar door Leverancier Elektriciteit ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van Grootverbruiker en – voor zover het Leveringspunt niet samenvalt met de Aansluiting – vanaf waar de Netbeheerder de Elektriciteit naar de Aansluiting van Grootverbruiker zal transporteren.
De periode zoals bepaald in de Leveringsovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De overeenkomst tussen Leverancier en Gevolmachtigde inzake de koop, verkoop en levering van Elektriciteit aan Afnemers die door de Gevolmachtigde vertegenwoordigd worden.
De voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder b, Elektriciteitswet welke worden aangeduid als de Meetcode Elektriciteit, inclusief wijzigingen daarvan.
Een inrichting die alle componenten, soUware etc. omvat, die nodig zijn voor het registreren van de door Leverancier aan Grootverbruiker te leveren Elektriciteit en eventueel blindenergie, tot en met het punt waar de informatie wordt gegenereerd en die gebruikt wordt voor de eigenlijke verrekening.
Een net zoals omschreven in artikel 1, eerste lid, onder i, Elektriciteitswet.
Een vennootschap die op grond van artikel 10, 13 of 14 van de Elektriciteitswet is aangewezen voor het beheer van één of meer Netten.
De voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder a, Elektriciteitswet welke worden aangeduid als de Netcode Elektriciteit, inclusief wijzigingen daarvan.
De Uren buiten de Peak Uren.
Het verschil tussen het energieprogramma voor de Aansluiting(en) van Afnemer en de gerealiseerde som van invoeding/afname op (alle) Aansluiting(en) van Afnemer, gedurende een bepaalde periode.
De (rechts)persoon als bedoeld in artikel 15, tweede lid, Elektriciteitswet.
Leverancier en Grootverbruiker zijn ieder een Partij. gezamenlijk worden zij aangeduid als Partijen.
De Uren van 07:00 LET tot 23:00 LET op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) met uitzondering van Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag, althans de Uren zoals vastgesteld door de daartoe bevoegde instantie. In bepaalde gebieden kunnen andere tijden gelden.
Een Grootverbruiker, niet zijnde een Telemetriegrootverbruiker.
De programmaverantwoordelijkheid zoals omschreven in artikel 1, eerste lid,onder o, Elektriciteitswet.
Een gerenommeerde instelling die de Kredietwaardigheid van een (Groot)verbruiker kan vaststellen.
De verbruiksgegevens zoals nader bepaald in de Leveringsovereenkomst waarop de Leveringsovereenkomst is gebaseerd.
De voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder c, Elektriciteitswet welke worden aangeduid als de Systeemcode Elektriciteit, inclusief wijzigingen daarvan.
De voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, Elektriciteitswet, inclusief wijzigingen daarvan.
Een Grootverbruiker die beschikt over een op afstand uitleesbare Meetinrichting of die daar op grond van de Meetcode over dient te beschikken.
De periode van een klokuur, aanvangende op het gehele uur.
Iedere dag, behalve zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen in Nederland.
De ICE ENDEX is de termijnmarkt waar elektriciteit wordt verhandeld voor Nederland. Vrijwel iedere leverancier van elektriciteit koopt in op deze termijnbeurs. De prijzen worden gepresenteerd per periode (maand,kwartaal of jaar) en weergegeven met PEAKLOAD en BASELOAD uitgedrukt in Euro per MWh. In de grafiek ICE ENDEX prijzen zoals die bij ons gepresenteerd wordt, worden deze marktprijzen omgerekend naar piek en dal prijzen uitgedrukt in ct/kWh. Dit zijn de tarieven die een leverancier ook aanbiedt naar zijn afnemers. Op deze markttarieven zet de leverancier nog een toeslag. Voor een grootverbruiker kan dit ongeveer 0,3 ct/kWh zijn voor piek- en daltarief. Hierbij wordt uitgegaan van 8-20 inkopen en 8-20 afrekenen. Bij 8-20 inkopen en 7-23 kan een kleine afslag worden bedongen, mits het verbruiksprofiel gunstig is.

Begripsomschrijvingen gas

Een verbinding tussen een gastransportnet en een onroerende zaak als bedoeld in Artikel 16, onderdelen a tot en met d, van de Wet waardering onroerende zaken.
Heeft de betekenis zoals omschreven in de toepasselijke Overeenkomst.
Het op grond van de Overeenkomst te leveren Aardgas.
De samenstelling van aardgas is afhankelijk van de plaats van het aardgasveld en de ontstaansgeschiedenis. In Nederland wordt aardgas van ‘Groningen’-kwaliteit gedistribueerd, waartoe gas uit andere velden door menging op deze kwaliteit wordt gebracht. Daarnaast wordt er hoogcalorisch gas geleverd aan speciale afnemers via een apart gasnet.
De Contractcapaciteit verminderd met de Basislastcapaciteit.
De faciliteiten (ongeacht of dit in eigendom of anderszins toebehoort aan Koper) downstream vanaf de Aansluiting, die Koper in staat stelt om aan zijn afnameverplichtingen uit hoofde van de toepasselijke Overeenkomst en daaruit voortvloeiende transacties te voldoen aggregator: Een aggregator is een tussenpersoon van de producent en de handelaar. Hij kan meerdere productielocaties onder zijn hoede nemen. De producent kan zelf aggregator zijn, maar de functie kan ook vervuld worden door een andere aggregator (die niet tevens producent is).
Een druk eenheid als bepaald in ISO 1000: 1992 (E).
De gedurende enig Contractjaar op de Aansluiting daadwerkelijk afgenomen hoeveelheid gas, uitgedrukt in m3(n), gedeeld door achtduizend zevenhonderdzestig (8.760) uur. De uitkomst van de berekening van de Basislastcapaciteit wordt afgerond op 2 decimalen achter de komma, in m3(n) per uur. Indien de uitkomst van deze berekening groter is dan of gelijk aan de Contractcapaciteit wordt de Contractcapaciteit gelijk gesteld aan de Basislastcapaciteit.
De hoeveelheid energie, aangeduid in kWh of MJ, die vrijkomt tijdens volledige verbranding van één (1) m3(n) Aardgas met zuurstof bij een absolute druk van 101.325 kPa (1,01325 bar) en bij een constante temperatuur van 298.15 K, waarbij de bij de verbranding gevormde waterdamp wordt gecondenseerd bij een temperatuur van 298.15 K.
Central European Time.
De door afnemer verschuldigde prijs voor het Aardgas, welke wordt uitgedrukt in €ct/men is exclusief BTW en/of andere directe of indirecte belastingen en/of heffingen van overheidswege.
Bij afnemer gemeten verbruik, zoals opgegeven door verantwoordelijk meetbedrijf, herleid door de Regionale Netbeheerder naar m3(n).
De in de toepasselijke Overeenkomst vastgelegde Maximum Capaciteit per uur.
De periode lopende vanaf het tijdstip van de Aanvangsdatum van de Overeenkomst tot 1 januari, 06.00 uur CET in het daaropvolgende kalenderjaar en vervolgens iedere periode, lopende van 1 januari, 06.00 uur CET tot 1 januari, 06.00 uur CET in het daaropvolgende kalenderjaar, waarin de Overeenkomst van kracht is, tenzij anders is overeengekomen.
Betekent de periode van 24 uur vanaf 06.00 uur tot 06.00 uur de volgende dag.
Het tariefsysteem van Gasunie Transport Services in het relevante Contractjaar.
Dienst uitvoering en Toezicht Energie.
Betekent één (1) maand Euro Interbank Offered Rate, vastgesteld door de Europese Centrale Bank, dagelijks gepubliceerd op het Bloomberg scherm "EBF" en in het Financiële Dagblad.
De International Organisation of Standardization.
Degene die krachtens de toepasselijke Overeenkomst Aardgas afneemt van Verkoper.
Hoofdnetbeheerder van het HTL/RTL gasleiding netwerk en tevens verantwoordelijk voor de aardgaskwaliteit. De naam van deze Landelijk Net Beheerder is Gasunie Transport Services (GTS).
Betekent de productie, transport en verwerkingsinstallaties en reservoirs (ongeacht of deze in eigendom, of anderszins, toebehoren aan Verkoper) upstream tot de Aansluiting, welke installaties leverancier in staat stellen te voldoen aan zijn leveringsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende transacties.
Betekent de periode gedurende welke leveringen plaatsvinden uit hoofde van de Overeenkomst, beginnende op de Aanvangsdatum om 06.00 uur CET en eindigend op de einddatum (indien van toepassing) om 06.00 uur.
De Aardgasvoorraden van leverancier uit huidige en toekomstige aankopen van Noordwest Europese bronnen, voor zover deze fysiek ter beschikking kunnen worden gesteld bij de Aansluiting.
Betekent de periode vanaf 06.00 uur CET op de eerste dag van enige kalendermaand tot 06.00 uur CET op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand.
Een hoeveelheid Aardgas welke bij een temperatuur van 273.15 K een absolute druk heeft van 101.325 kPa (1,01325 bar) en technisch vrij van waterdamp een volume inneemt van één (1) kubieke meter.
De aan afnemer op enig uur ter beschikking gestelde afname per uur in zijnde de Contractcapaciteit.
Een persoon of onderneming die in goed vertrouwen tracht zijn contractuele verplichtingen na te komen en daarbij tijdens de algemene bedrijfsvoering een mate van vaardigheid, zorgvuldigheid, inzicht en voorzorg uitoefent, zoals redelijkerwijs mag worden verwacht van een vaardig en ervaren persoon of ondernemer in dezelfde bedrijfstak en onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.
Enige tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke Overeenkomst die de verschuldigde Partij niet kan worden toegerekend overeenkomstig Artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, omdat deze tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
De algehele overeenstemming tussen Partijen zoals vastgelegd in de toepasselijke Overeenkomst met bijlagen en de Algemene Voorwaarden inzake de verkoop van Aardgas.
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, niet zijnde het transportdeel van N.V. Nederlandse Gasunie, die een gastransportnet beheert in de zin van de Nederlandse Gaswet 1998.
Beheerder van het landelijk Gastransportnet en/of de RNB.
Het actuele tarief voor de te leveren diensten van de Beheerder van het landelijk Gastransportnet en/of het tarief voor transport van de RNB, afhankelijk van welk tarief van toepassing is
De periode van een klokuur.
Iedere dag behalve zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen in Nederland.
De ICE ENDEX TTF-termijnmarkt is de beurs waar o.a. gas wordt verhandeld voor Nederland. Vrijwel iedere gasleverancier koopt in op deze termijnbeurs. De prijzen worden gepresenteerd per periode (maand,kwartaal of jaar) en weergegeven met BASE uitgedrukt in Euro per MWh. In de grafiek ICE ENDEX TTF-gasprijzen zoals die bij ons gepresenteerd wordt, worden deze gasmarktprijzenomgerekend naar basislast uitgedrukt in ct/m3. Dit zijn de tarieven die een leverancier ook aanbiedt naar zijn afnemers. Er wordt echter wel rekening gehouden met het verbruiksprofiel. Op deze markttarieven zet de leverancier nog een toeslag. Voor een grootverbruiker kan dit ongeveer 0,3 ct/m3 zijn.
De TTF-Day-Ahead markt LEBA  is de beurs waar o.a. gas wordt verhandeld voor Nederland. Vrijwel iedere gasleverancier koopt in op deze beurs. De prijzen worden gepresenteerd per dag en weergegeven met BASE uitgedrukt in Euro per MWh. In de grafiek zoals die bij ons gepresenteerd wordt, worden deze basislast gasmarktprijzen omgerekend van Euro/MWh naar ct/m3.  Op basis van een gemiddelde maandprijs kan er een contract worden afgesloten met een leverancier. Hierbij moet er wel een groot volume aanwezig zijn en sprake zijn van afstanduitlezing.Ook hier wordt rekening gehouden met het verbruiksprofiel. Op deze markttarieven zet de leverancier nog een toeslag. Voor een grootverbruiker kan dit ongeveer 0,3 ct/m3 zijn.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan