Overmacht

Overmacht

Enige tekortkoming in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke Overeenkomst die de verschuldigde Partij niet kan worden toegerekend overeenkomstig Artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek, omdat deze tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan