Algemene voorwaarden De Energieconsultant - De Energieconsultant

Algemene voorwaarden De Energieconsultant

Algemene voorwaarden De Energieconsultant

Artikel 1 (definities)

 1. De heer T. Wullink, handelende onder de naam: “De Energieconsultant”, zaakdoende te 7211 ME  Eefde aan  de Almenseweg  nr. 43 zal in het hierna volgende worden aangeduid als: “de gebruiker”.
 2. De contractspartij (opdrachtgever, koper e.d.) zal in het hiernavolgende worden aangeduid als: “de contractant”.
 3. Hulppersonen: de natuurlijke of rechtspersonen die namens de gebruiker zijn belast met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, daaronder begrepen: zowel de werknemers van de gebruiker als derden welke door de gebruiker zijn ingeschakeld.
 4. Leverancier: de leverancier van energie waaronder – doch niet uitsluitend – begrepen: elektriciteit en gas.
 5. Energiebemiddeling: de bemiddelingswerkzaamheden van de gebruiker, gericht op de totstandkoming van een leveringsovereenkomst tussen de leverancier en de contractant.
 6. Leveringsovereenkomst: de tussen de contractant en de leverancier via energiebemiddeling tot stand gekomen overeenkomst ter zake de verkoop en levering van energie aan de contractant.  
 7. Werkbare omstandigheden: de omstandigheden – weersomstandigheden daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen – waarbij de gebruiker of diens hulppersonen in staat zijn om de overeengekomen onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden te verrichten.
 8. BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.

Artikel 2 (toepasselijkheid)        

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of van opdracht en/of bemiddeling en/of overige diensten van of met de gebruiker, daaronder uitdrukkelijk mede begrepen reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden.    
 2. De gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventueel door de contractant gehanteerde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 3. De (ver) nietig (baar) heid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling (en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
 4. Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen de gebruiker en de contractant overeengekomen afwijkingen zijn geldig.
 5. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des woords tussen de gebruiker en de contractant.

Artikel 3 (aanbiedingen, offertes en prijzen)

 1. Alle aanbiedingen en offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan. 
 2. Alle prijsopgaven in offertes en/of in aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen en/of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer, emballagekosten, halffabrikaten, montage- en installatiekosten, kosten van inbedrijfstelling tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte  vermelde te verrichten diensten tegen de daarvoor opgegeven (deel) vergoedingen. 
 3. De gebruiker is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, aan de contractant, ontstaan na uitbrenging van de offerte c.q. aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden en/of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door de gebruiker moeten worden geleverd.

Artikel 4 (totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien)

 1. De overeenkomst tussen de gebruiker en de contractant komt pas tot stand nadat de gebruiker de aanvaarding van de aanbieding en/of offerte schriftelijk aan de contractant heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Zolang de gebruiker de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan de contractant, kan de gebruiker de aanbieding en/of offerte herroepen en/of wijzigen. 
 2. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 (tweede volzin) van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding en / of  offerte van de gebruiker, is het bepaalde in artikel 3 en in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien in de aanvaarding door de contractant voorbehouden en/of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht en/of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien de gebruiker tevens schriftelijk aan de contractant heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.        
 4. Wijzigingen in totstandgekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen de gebruiker en de contractant zijn overeengekomen.
 5. De gebruiker is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 3 lid 3 die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan de contractant door te berekenen. Indien de gebruiker een dergelijke verhoging binnen deze termijn doorberekent, is de contractant slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een totale prijsverhoging van 10 % van de totaal overeengekomen koopprijs.  
 6. Het recht op ontbinding als bedoeld in lid 5 is niet aanwezig indien het doorberekende verhogingen van kostprijsbepalende factoren betreft.
 7. Ingeval de totstandgekomen overeenkomst als bedoeld in lid 1 (mede) betrekking heeft op energiebemiddeling of andersoortige dienstverlening door de gebruiker in de ruimste zin des woords, wordt – ingeval bij overeenkomst zelf de contractsduur niet uitdrukkelijk is bepaald – de overeenkomst gesloten voor onbepaalde tijd met een minimale duur van 1 jaar.
 8. Overeenkomsten als bedoeld in lid 7 kunnen zowel door de gebruiker als de contractant worden opgezegd, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 9. Opzegging als bedoeld in lid 8 kan uitsluitend plaatsvinden tegen het einde van het (kalender) jaar. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.

Artikel 5 (kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheid en opdrachtbevestiging)

 1. De gebruiker verplicht zich jegens de contractant om de diensten te leveren in de omschrijving als nader opgenomen in de door de gebruiker aan de contractant verzonden opdrachtbevestiging.
 2. De contractant dient eventuele wijzigingen en/of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging terstond na de ontvangst daarvan, doch uiterlijk binnen 3 dagen na verzending, schriftelijk aan de gebruiker kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging geldt als uitgangspunt voor de in lid 1 bedoelde verplichting(en) van de gebruiker jegens de contractant. 
 3. Aan de contractant getoonde monsters of modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de door de gebruiker te verrichten diensten daaraan behoeven te beantwoorden.
 4. De contractant kan géén rechten ontlenen aan de door de gebruiker gedane mededelingen omtrent (technische) productspecificaties, prognoses in de ruimste zin des woords, gegevens zoals vermeld in brochures, catalogi of andere informatieverschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de totstandgekomen overeenkomst of in de in lid 1 bedoelde opdrachtbevestiging en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 5. Stelt de contractant materiaal of onderdelen voor verdere afwerking, montage of  installatie beschikbaar, dan is de gebruiker slechts verantwoordelijk voor een deugdelijke afwerking, montage of installatie, maar nimmer voor de materialen of onderdelen zelf.
 6. Het is de gebruiker te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van de contractant is vereist – toegestaan de totstandgekomen overeenkomst geheel en/of gedeeltelijk en/of met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren en/of diens rechten of verplichtingen uit de met de contractant totstandgekomen overeenkomst over te dragen aan een derde.
 7. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enig andere hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens de contractant beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door gebruiker of derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de gebruiker. De contractant vrijwaart de gebruiker geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de contractant en/of derden.
 8. Ingeval van energiebemiddeling of andersoortige dienstverlening in de ruimste zin des woords, handelt de gebruiker te allen tijde op naam en voor rekening en risico van de contractant, zonder dat de gebruiker zelf op enigerlei wijze partij wordt bij de leveringsovereenkomst of bij enige andere overeenkomst tussen de contractant en de leverancier, danwel zonder zich borg of anderszins garant te stellen voor de nakoming van enige contractuele verplichting uit hoofde van die overeenkomst.
 9. De contractant machtigt de gebruiker bij voorbaat en onvoorwaardelijk om namens deze leverings- of andere overeenkomsten te sluiten of te beëindigen.
 10. De contractant vrijwaart de gebruiker op diens eerste verzoek voor aanspraken van de leverancier(s) of derden op grond van- of voortvloeiende uit de leverings- of enige andere overeenkomst als bedoeld in lid 8.

Artikel 6 (wijziging in dienstverlening)

 1. De gebruiker kan de door hem aangeboden diensten, in de ruimste zin des woords, zowel qua inhoud als benaming daarvan te allen tijde eenzijdig wijzigen, indien gewijzigde en/of nieuwe relevante regelgeving hem daartoe noodzaakt.
 2. Indien een wijziging als bedoeld in het eerste lid heeft plaatsgevonden, heeft de contractant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, doch slechts indien de gewijzigde aangeboden diensten in wezenlijke mate zullen afwijken ten opzichte van de eerder door de gebruiker verleende diensten.

Artikel 7 (verlangen van zekerheden en opschorting)

 1. Indien er gerede twijfel bestaat bij de gebruiker omtrent de betalingscapaciteit c.q. solvabiliteit van de contractant, is de gebruiker bevoegd de te verrichten diensten op te schorten totdat de contractant voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings) verplichtingen heeft verschaft aan de gebruiker.
 2. Of de door de contractant aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter beoordeling van de gebruiker. De contractant is aansprakelijk voor de door de gebruiker door deze geleden en te lijden schade.

Artikel 8 (eigendommen van de gebruiker)

 1. Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen, welke de gebruiker of de door deze ingeschakelde derde(n) ter uitvoering van de overeenkomst aan de contractant ter beschikking stelt, blijven te allen tijde in eigendom van de gebruiker en/of de derde(n). De gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug te nemen.
 2. De contractant dient de in lid 1 bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als zijnde eigendom van de gebruiker en/of de derde(n) te kenmerken of te waarmerken.
 3. Het is de contractant niet toegestaan ten behoeve van derden zekerheids- en/of andere (al dan niet beperkte) rechten te (doen laten) vestigen op de in lid 1 bedoelde zaken.
 4. Het is de contractant niet toegestaan de in lid 1 bedoelde zaken door of voor derden te laten gebruiken voor- of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van de tussen de gebruiker en de contractant gesloten overeenkomst.        
 5. De contractant is verplicht aan de gebruiker onverwijld mededeling te doen van eventuele acties en/of gepretendeerde rechten van derden op de in lid 1 bedoelde zaken. De contractant vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden als bedoeld in de eerste volzin en is aansprakelijk voor alle schade welke de gebruiker dientengevolge mocht lijden.

Artikel 9 (niet – toerekenbare tekortkoming)

 1. De overeengekomen termijn voor het verrichten van diensten door de gebruiker wordt verlengd met de periode, gedurende welke de gebruiker door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van de gebruiker is sprake, indien de gebruiker na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, alles zowel in het bedrijf van de gebruiker als bij derden van wie de gebruiker de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van de gebruiker ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van de gebruiker in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.
 3. Indien door overmacht de levering van diensten meer dan twee maanden worden vertraagd, zijn zowel de gebruiker als de contractant bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft de gebruiker, onverminderd het bepaalde in lid 4,  slechts recht op de vergoeding van de door hem gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.
 4. In geval door overmacht de resterende te leveren diensten van de gebruiker meer dan twee maanden worden vertraagd, is de contractant niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding c.q. de daarop betrekking hebbende facturen aan de gebruiker te voldoen voor de diensten die reeds door de gebruiker zijn verricht tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

Artikel 10 (aansprakelijkheid)

 1. De gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de contractant of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de gebruiker en/of van diens leidinggevende ondergeschikte(n) en/of van de door hem ingeschakelde derde(n), zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de gebruiker verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat dan wel slechts die schade waartegen de gebruiker zich tegen gebruikelijke of acceptabele voorwaarden redelijkerwijs heeft kunnen verzekeren, danwel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, gelet op de in de branche van de gebruiker geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen:
  a) de gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik c.q. de eventuele ongeschiktheid van zaken zelve, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen en / of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens de contractant uitdrukkelijk worden voorgeschreven, danwel door deze ter beschikking zijn gesteld aan de gebruiker en/of aan door deze ingeschakelde derden;
  b) de gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade van de contractant en/of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens de gebruiker mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet, niet-tijdig of niet naar behoren door de contractant , diens vertegenwoordiger en/of derden zijn opgevolgd;
  c) ingeval van mondelinge door of namens de gebruiker verstrekte informatie is deze nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;
  d)  in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is de gebruiker nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende verrichte dienst, zulks met een maximum van € 25.000,–;  
  e) niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. De contractant dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te verzekeren;
  f) de door de gebruiker te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door de contractant te betalen prijs en/of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de contractant geleden schade.
 3. De contractant is gehouden de gebruiker, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade tengevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde prestatie(s).
 4. Indien de contractant één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met de gebruiker totstandgekomen overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de contractant – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade welke de gebruiker en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van de gebruiker op grond van de Wet en/of op grond van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 (reclames)

 1. Onder reclames worden verstaan: een beroep van de contractant op het feit dat de door de gebruiker verrichte diensten niet aan de totstandgekomen overeenkomst beantwoorden.
 2. De contractant is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de verrichte diensten binnen 48 uur dan wel binnen 2 werkdagen na het verrichten daarvan schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de reclames aan de gebruiker kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de in de eerste zin genoemde termijnen zijn versteken, behoeft de gebruiker niet meer in behandeling te nemen.
 3. Tijdig (en op de juiste wijze) bij de gebruiker ingediende reclames geven de contractant niet het recht de betaling van de overeengekomen vergoeding op te schorten en/of te verrekenen, noch de bevoegdheid de totstandgekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Ingeval de reclame door de gebruiker gegrond wordt verklaard, is zij slechts gehouden  vergelijkbare (nieuwe) diensten te leveren, danwel de factuur te crediteren, een en ander ter beoordeling van de gebruiker.   
 5. Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht –  binnen één jaar na de, overeenkomstige dit artikel voorgeschreven wijze van, melding van de betreffende reclame te worden ingesteld.

Artikel 12 (betaling)

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de gebruiker aangewezen bank- of girorekening, zulks ter keuze van de gebruiker.   
 2. De contractant is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Ingeval betaling contant dient plaats te vinden, is de contractant, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag volgende op de dag waarop de dienstverlening heeft plaatsgevonden.
 4. De betaling door de contractant is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door de gebruiker aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of – in geval contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag aan de gebruiker is afgedragen. De contractant is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen c.q. geldende betalingstermijn is verstreken.
 5. Vanaf de eerste dag dat de contractant op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is geraakt, is zij de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde bedrag voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.             
 6. Indien de contractant niet tijdig en/of volledig aan haar betalingsverplichtingen voldoet en op grond daarvan in verzuim is geraakt, is de gebruiker bevoegd de totstandgekomen overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is de contractant aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 7. Indien de gebruiker bij het in verzuim geraken van de contractant tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen en/of incassomaatregelen door de gebruiker zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van de contractant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,–. Indien de gebruiker gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig voor rekening van de contractant.    
 8. De gebruiker heeft steeds het recht om – zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst – zekerheid voor de betaling te verlangen van de contractant en/of  vooruitbetaling te vorderen. Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 (algemene verplichtingen contractant en geheimhouding)

 1. Onverminderd de verplichtingen – voortvloeiende uit hoofde van de totstandgekomen overeenkomst als bedoeld in artikel 4 – gelden voor de contractant de verplichtingen zoals omschreven in de hierna volgende leden van dit artikel.
 2. De contractant is verplicht om op eerste verzoek van de gebruiker of de door deze ingeschakelde derde(n) alle noodzakelijke informatie tijdig en volledig te verschaffen (vrij van virussen en/of overige defecten) en alle noodzakelijke medewerking te verlenen welke benodigd is om tot een adequate dienstverlening te kunnen overgaan.
 3. De contractant is verplicht uit eigen beweging die informatie (vrij van virussen en/of overige defecten) te verschaffen aan de gebruiker en/of aan de door deze ingeschakelde derde(n) waarvan de contractant weet, danwel redelijkerwijs behoort te weten dat die informatie benodigd is om tot een adequate dienstverlening te kunnen overgaan.
 4. Het is de contractant niet toegestaan diens rechten of verplichtingen uit de met de gebruiker totstandgekomen overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker over te dragen aan een derde. 
 5. Indien de contractant niet voldoet aan één of meerdere verplichtingen als in de voorgaande leden  bedoeld, komen de daardoor ontstane gevolgen – waaronder uitdrukkelijk begrepen de daardoor geleden en nog te lijden schade in de ruimste zin des woords van de contractant of de door hem ingeschakelde derde(n) zelf en/of van de gebruiker – volledig voor rekening en risico van de contractant.
 6. De contractant zal alle door of namens de gebruiker ontvangen mondelinge of schriftelijke gegevens en informatie uitsluitend aanwenden ter uitvoering van de met de gebruiker totstandgekomen overeenkomst.
 7. De contractant is tot absolute geheimhouding van de door de gebruiker en/of de door deze ingeschakelde derde(n) verstrekte gegevens en informatie in de ruimste zin des woords verplicht, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,– per geconstateerde overtreding, onverminderd het recht van de gebruiker op nakoming en/of aanvullende schadevergoeding. De toepasselijkheid van het bepaalde in de artikelen 6:92 tot en met 6:94 BW wordt – voor zover toelaatbaar – voor het overige uitgesloten.
 8. Ingeval de contractant krachtens een wettelijke verplichting gehouden is de in lid 7  bedoelde gegevens en informatie aan derden te verstrekken, is het aldaar bedoelde boetebeding niet van toepassing. In dat geval zal de contractant niet eerder tot informatieverstrekking aan derden overgaan dan na voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Artikel 14 (ontbinding)

 1. Indien de contractant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting welke voor hem voortvloeit uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden en/of de met de gebruiker totstandgekomen overeenkomst voldoet, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
 2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van de contractant of van diens overlijden of indien de contractant door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.
 3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering welke de gebruiker heeft op de contractant direct en volledig opeisbaar.

Artikel 15 (intellectuele eigendom, auteursrechten en publiciteit)

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en/of op grond van enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder de rechten met betrekking tot door de gebruiker ontworpen en/of tot stand gebrachte schetsen, litho’s, foto’s, tekeningen en modellen.
 2. Alle door de gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de contractant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt. 
 3. In geval van opdrachten van de contractant tot (re)productie van goederen of door deze verstrekte informatie of gegevens waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van derden op kunnen zitten, vrijwaart de contractant de gebruiker voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken van derden.
 4. De gebruiker is en blijft gerechtigd om de door haar verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van de contractant af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties en/of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de contractant of derden en zonder dat de gebruiker daarvoor enigerlei vergoeding aan de contractant en/of een derde is verschuldigd.

Artikel 16 (niet-overname personeel)

 1. Het is de contractant niet toegestaan één of meerdere medewerkers van de gebruiker en/of van de door deze ingeschakelde derden in dienst te nemen en/of anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken zonder voorafgaand overleg daarover met de gebruiker.
 2. Het bepaalde in artikel 13 lid 7 is van overeenkomstige toepassing op de in lid 1 bedoelde verplichting.

Artikel 17 (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)

 1. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
 2. Op de tussen de gebruiker en de contractant tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 3. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het Arrondissement te Zutphen is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen de gebruiker en de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet en/of internationale verdragen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 30 mei 2007 gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Zutphen en aldaar geregistreerd onder depotnummer:25/2007

Adviesgesprek aanvragen

Wil u meer weten over de besparingsmogelijkheden op energiegebied voor uw organisatie?

Vraag direct aan